Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. (poz. 937)

Załącznik nr 1

WARUNKI BAKTERIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA DO PICIA

 

Lp.

Wskaźnik jakości wody

Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika 

w próbce wody pobranej w miejscu czerpania przez użytkowników lub podawania wody do sieci

woda w pływalni 

liczba bakterii

objętość próbki [ml]

liczba bakterii

objętość próbki [ml] 

1

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne)

0

100

0

100 

2

Bakterie grupy coli*

0

100

2

100 

3

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

x

x

4

Clostridia redukujące siarczyny** (Clostridium perfringens)

0

100

x

x

5

Gronkowce koagulazo-dodatnie

x

x

2

100 

6

Ogólna liczba bakterii w 37°C

20

1

100

7

Ogólna liczba bakterii w 22°C

100

1

x

x

x - Nie oznacza się.

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach; do 5% próbek w ciągu roku.

** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych.

Załącznik nr 2

WARUNKI FIZYKOCHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA DO PICIA

 

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie 

1

2

A. Substancje nieorganiczne w mg/l 

1

Amoniak

0,51)

2

Antymon

0,005 

3

Arsen

0,01 

4

Azotany (NO-3 )

50 

5

Azotyny (NO-2)

0,1 

6

Bar

0,7 

7

Bor

8

Bromiany

0,01 

9

Chlor wolny

0,3 

10

Chlorki

250 

11

Chrom

0,05 

 

w tym chrom sześciowartościowy (Cr+6)

0,003 

12

Cyjanki

0,05 

13

Cynk

14

Fluorki

1,5 

15

Fosfor jako P2O5

16

Glin

0,2 

17

Kadm

0,003 

18

Magnez

50 

19

Mangan

0,05 

20

Miedź

21

Nikiel

0,02 

22

Ołów

0,01 

23

Odczyn (pH)

6,5-9,5 

24

Przewodność elektryczna (ľScm-1)

2500 

25

Rtęć

0,001 

26

Selen

0,01 

27

Siarczany

250 

28

Sód

200 

29

Srebro

0,01 

30

Twardość jako CaCO3

60-500 

31

Żelazo

0,2 

B. Substancje organiczne w ľg/l 

32

Akryloamid

0,1 

33

Akrylonitryl

0,25

34

Benzen

35

Benzo(a)piren

0,01 

36

Bromodichlorometan

15 

37

Bromoform (tribromometan)

50 

38

Chlorobenzen

20 

39

Chlorofenole

10 

 

(bez pentachlorofenolu)

oraz poniżej progu zapachu 

40

Chloroform (trichlorometan)

30 

41

Chlorooctowy kwas

30 

42

Czterochlorek węgla (tetrachlorometan)

43

Dibromochlorometan

30 

44

Dichloroetan

45

Dichlorobenzen

30 

46

Dichlorometan

20,0 

47

Epichlorohydryna

0,1 

48

Etylobenzen

20 

49

Etylenu tlenek

50

Fenol

0,5 

51

Ftalan dibutylu

20 

52

Formaldehyd

50 

53

Ksyleny

20 

54

PCB (polichlorowane bifenyle)

0,5 

55

Styren

10 

56

Substancje powierzchniowo czynne (anionowe)

200 

57

Tetrachloroetan

30 

58

Tetrachloroeten

10 

59

Toluen

40 

60

Trichlorobenzen

20 

61

Trichloroeten

10 

62

Trichloroetan

50 

63

STHM - trihalometany (wymienić)

100*

64

CHZT (met. z KMnO4)

5000 

65

Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

0,1**

66

Winylu chlorek

0,5 

67

Pestycydy

0,10***

68

Suma pestycydów

0,50****

1) Wody podziemne niechlorowane - 1,5 mg/l

(amoniak pochodzenia naturalnego).

* Suma THM - chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan.

** Suma WWA o właściwościach rakotwórczych:

benzo(b) fluoranten,

benzo(k) fluoranten,

benzo(ghi) perylen,

indeno(1,2,3 cd.) piren.

*** Pestycydy:

insektycydy,

herbicydy,

fungicydy,

akarycydy,

algicydy,

nematocydy,

rodentycydy,

slimycydy,

pokrewne produkty (między innymi regulatory wzrostu i ich produkty metabolizmu, degradacji i reakcji).

Oznaczać należy tylko te pestycydy, których występowanie jako zanieczyszczenia jest prawdopodobne. Wartość parametryczna odnosi się do każdego pestycydu indywidualnie, z wyjątkiem aldriny/dieldryny i epoksydu heptachloru, dla których wartość parametryczna wynosi 0,03 ľg/dm3.

**** Suma wszystkich wartości parametrycznych oznaczonych pestycydów.

Załącznik nr 3

WARUNKI ORGANOLEPTYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA DO PICIA

 

Lp.

Wskaźnik jakości wody

Wymagania 

1

Barwa (mg/dm3Pt)

nie więcej niż 15 

2

Mętność (mg/dm3SiO2)

nie więcej niż 1 

3

Organizmy wodne

niewidoczne 

4

Plamy olejowe

niewidoczne 

5

Zapach

akceptowalny 

6

Zawiesina

niewidoczna

Załącznik nr 4

MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY DO PICIA

 

Ilość wody produkowanej lub rozprowadzanej w m3/dobę

Liczba próbek analiz podstawowych na rok

Liczba próbek analiz rozszerzonych na rok 

z urządzenia

z ujęcia 

podziemnego

powierzchniowego 

od 10<-100

2

2

2

>100<-1000

2

2

2

>1000<-2000

3

2

4

>2000<-10000

12

2

6

>10000<-20000

60

2

6

12 

>20000<-30000

120

2

8

16 

>30000<-60000

180

3

10

20 

>60000<-100000

360

6

12

24

 

Załącznik nr 5

ZALECANE METODY BADAŃ WODY DO PICIA

 

A. Wskaźniki organoleptyczne

Metody badawcze 

1

Barwa

2

Mętność

3

Odczyn

4

Zapach

B. Wskaźniki fizykochemiczne 

1

Odczyn

2

Przewodność właściwa

3

Chlorki

4

Siarczany

5

Wapń

AAS/K 

6

Magnez

AAS/K 

7

Sód

AAS 

8

Potas

AAS 

9

Glin

AAS/K 

10

Twardość

C. Wskaźniki dotyczące substancji niepożądanych 

1

Azotany

2

Azotyny

3

Amoniak

4

Utlenialność

5

Fenole

6

Substancje powierzchniowo czynne (reagujące z błękitem metylenowym)

7

Węglowodory chlorowane

GC 

8

Żelazo

AAS/S 

9

Mangan

AAS/S 

10

Miedź

AAS/S 

11

Cynk

AAS/S 

12

Fosfor

13

Fluorki

14

Zawiesiny

15

Chlor

M/S 

16

Bar

D. Wskaźniki substancji toksycznych

Metody badawcze 

1

Srebro

AAS/S 

2

Arsen

AAS/S 

3

Kadm

AAS 

4

Cyjanki

5

Chrom

AAS 

6

Rtęć

AAS 

7

Nikiel

AAS 

8

Ołów

AAS 

9

Antymon

10

Selen

AAS 

11

Pestycydy i produkty pokrewne

GC 

12

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

GC 

E. Wskaźniki bakteriologiczne 

1

Bakterie grupy coli

FM 

2

Bakterie grupy coli typu kałowego

FM 

3

Paciorkowce kałowe

FM 

4

Clostridia redukujące siarczyny

PP FM 

5

Ogólna liczba bakterii

płytki lane

Zalecane metody analiz:

E - elektrometryczne,

M - miareczkowanie,

G - grawimetryczna,

AAS - atomowa absorpcja spektrofotometryczna,

S - spektrometria UV/VIS,

K - kompleksometria,

GC - gazowa chromatografia,

FM - metoda filtracji membranowej,

PP - metoda w podłożu płynnym.

 

Załącznik nr 6

PARAMETRY / WSKAźNIKI OBJĘTE MONITORINGIEM

 

1. Zakres analizy podstawowej 

Woda do picia 

woda pochodząca z ujęć powierzchniowych

woda pochodząca z ujęć podziemnych i infiltracyjnych 

1.1. Parametry fizyczne i organoleptyczne 

1. Barwa

1. Barwa 

2. Mętność

2. Mętność 

3. Odczyn

3. Odczyn 

4. Przewodność właściwa

4. Przewodność właściwa 

5. Zapach

5. Zapach 

1.2. Parametry chemiczne 

1. Amoniak

1. Amoniak 

2. Azotany

2. Azotany 

3. Azotyny

3. Azotyny 

4. Chlor*

4. Chlor*

5. Twardość

5. Mangan 

 

6. Twardość 

 

7. Żelazo 

1.3. Wskaźniki bakteriologiczne 

1. Bakterie grupy coli

1. Bakterie grupy coli 

2. E. coli lub grupy coli typ kałowy (bakterie grupy coli termotolerancyjne)

2. E. coli lub grupy coli typ kałowy (bakterie grupy coli termotolerancyjne) 

3. Ogólna liczba bakterii w 37°C

3. Ogólna liczba bakterii w 37°C 

4. Clostridia redukujące siarczyny

 

2. Zakres analizy rozszerzonej 

2.1. Parametry chemiczne 

1. Arsen

1. Arsen 

2. Benzo(a)piren

2. Benzo(a)piren 

3. Bromodichlorometan*

3. Bromodichlorometan*

4. Chloroform*

4. Chloroform*

5. Chrom

5. Chrom 

6. Kadm

6. Kadm 

7. Ołów

7. Ołów 

8. Glin**

8. Glin**

9. Fluor

9. Fluor 

2.2. Wskaźniki bakteriologiczne 

1. Paciorkowce kałowe

1. Paciorkowce kałowe 

2. Ogólna liczba bakterii w 22°C

2. Ogólna liczba bakterii w 22°C

* - o ile woda jest dezynfekowana chlorem.

** - przy stosowaniu glinu jako flokulanta.

Niezależnie od parametrów wyszczególnionych w punkcie 2.1 i 2.2 lista dodatkowych parametrów badanych w analizie rozszerzonej powinna być ustalana przez terenowo właściwe organy Inspekcji Sanitarnej w zależności od występujących zanieczyszczeń w środowisku i od wyników analiz substancji chemicznych stanowiących potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Lista wskaźników i parametrów analizy rozszerzonej obejmuje badania wskaźników (parametrów) wymienionych w pkt 1 i pkt 2 załącznika.

 

Załącznik nr 7

WARUNKI, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA W KĄPIELISKACH

Lp.

Wskaźniki / parametry

Najwyższa wartość dopuszczalna 

Wskaźniki bakteriologiczne 

1

Liczba bakterii z grupy coli typu kałowego (termotolerancyjne)/100 ml

10001)

2

Liczba bakterii grupy coli/100 ml

10 0002)

3

Liczba paciorkowców kałowych/100 ml

100 

4

Obecność pałeczek Salmonella w 1 l

Parametry fizykochemiczne 

5

pH

5 do 9 

6

Barwa

akceptowalna*)

7

Zapach w temp. 20-25°C

akceptowalny*)

8

Oleje mineralne mg/l

niewidoczna plama na powierzchni wody*) 10 mg/l 

9

Substancje powierzchniowo czynne reagujące z błękitem metylenowym mg/l

brak trwałej piany*) 0,5 mg/l 

10

Fenole mg/l

nieobecny charakterystyczny zapach*) 0,005 mg/l 

11

Przezroczystość

1 m*)

12

Tlen rozpuszczony (% nasycenia O2)

>80% 

13

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu w mg O2/l (BZT5)

6 mg O2/l 

14

Osady smoliste i przedmioty pływające, takie jak: drewno, plastyk, butelki, opakowania szklane, guma lub inne przedmioty

brak*)

Inne substancje, które mogą mieć wpływ na warunki zdrowotne kąpiących się 

15

Zakwity sinic

dopuszcza się ilości nie powodujące zmiany barwy i wystąpienia zmętnienia oraz (lub) zapachu*)

*) ocena organoleptyczna

1) wartość zalecana do 100

2) wartość zalecana do 500 
 

Ustawa

z dnia 24 lipca 1998 r.

o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej
- w związku z reformą ustrojową państwa

(Dz. U. Nr 106, poz. 668)

Art. 33.

W ustawie z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r.
Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32,
poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr
106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885) wprowadza się następujące zmiany:
42) w art. 106:

                                        a) w ust. 1 skreśla się wyraz "państwowej",

                                        b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinna odpowiadać woda do
picia i potrzeb gospodarstw domowych, potrzeb zakładów żywienia zbiorowego, zakładów produkujących środki spożywcze,
farmaceutyczne, kosmetyczne, lód albo potrzeb zakładów kąpielowych i pływalni oraz w kąpieliskach, a także zasady
sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.";
 
 

Ustawa

z dnia 21 stycznia 2000 r.

o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

(Dz. U. Nr 12, poz. 136)

Art. 5.

W ustawie z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r.
Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32,
poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr
106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza
się następujące zmiany:

                1) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

"Art. 18a. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w
sprawach z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie jest wojewoda.";


 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 27 grudnia 2000 r.

w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych.

(Dz. U.  z  23.  stycznia 2001 r. Nr 4, poz. 38)

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 60, Poz. 379 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczególne warunki i wymagania sanitarne przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych, przeznaczonych do obrotu w opakowaniach jednostkowych.

§ 2. 1. Do produkcji:

1) naturalnych wód mineralnych wykorzystuje się wodę pochodzącą ze złoża podziemnego lub poziomu wodonośnego o udokumentowanych zasobach, pierwotnie czystą, o stabilnym składzie chemicznym i następujących właściwościach odżywczych lub dietetycznych:

a) z zawartością w litrze w sumie co najmniej 1000 mg rozpuszczonych składników mineralnych lub

b) z zawartością w litrze co najmniej 250 mg dwutlenku węgla pochodzenia naturalnego-geologicznego, lub

c) z zawartością co najmniej jednego ze składników mineralnych, wymienionych w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia, w ustalonym w tym załączniku stężeniu,
 

2) naturalnych wód źródlanych wykorzystuje się wodę pochodzącą ze złoża podziemnego lub poziomu wodonośnego o udokumentowanych zasobach, pierwotnie czystą, w której zawartość składników mineralnych o właściwościach odżywczych lub dietetycznych występuje w stężeniu niższym od określonego w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia,

3) wód stołowych wykorzystuje się naturalną wodę źródlaną lub inną wodę podziemną pierwotnie czystą, nie zawierającą składników mineralnych w stężeniu określonym w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia, przez zmieszanie z naturalną wodą mineralną lub dodanie jednego albo więcej składników mineralnych w celu uzyskania co najmniej stężenia określonego w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Do produkcji wykorzystuje się wodę tylko z jednego złoża podziemnego lub poziomu wodonośnego, zgromadzoną w określonej strukturze i warunkach hydrogeologicznych, o jednorodnym składzie chemicznym.

3. Woda podziemna w stanie naturalnym musi być pierwotnie czysta, co oznacza, że nie może zawierać zanieczyszczeń chemicznych i mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia pochodzących ze środowiska zewnętrznego.

§ 3. Naturalne wody mineralne, naturalne wody źródlane i wody stołowe w opakowaniach jednostkowych muszą spełniać wymagania organoleptyczne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Do produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych może być wykorzystywana woda, o której mowa w § 2, po dokonaniu przez Państwowy Zakład Higieny oceny jakości wody i kwalifikacji rodzajowej wody, sporządzonych na podstawie danych geologicznych i aktualnych wyników badań chemiczno-fizycznych i mikrobiologicznych wody z ujęcia oraz tej wody przygotowanej do obrotu.

2. Ocena jakości wody i kwalifikacja rodzajowa wody, o których mowa w ust. 1, są ważne przez okres 5 lat od dnia ich dokonania.

3. Klasyfikację naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Do produkcji naturalnych wód mineralnych lub naturalnych wód źródlanych woda może być wydobywana z kilku otworów, studni lub źródeł, pod warunkiem że posiada jednakowy skład fizykochemiczny i pochodzi z tego samego złoża podziemnego lub poziomu wodonośnego. Dopuszczalne odchylenia od zawartości składników decydujących o stopniu mineralizacji, oznaczonych w badaniu chemiczno-fizycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1, wynoszą dla naturalnej wody mineralnej i wody stołowej - do 10%, a dla naturalnej wody źródlanej - do 20%.

2. Woda do produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych może być czerpana wyłącznie z odwiertu, studni lub samowypływu.

3. System wydobywania wody podziemnej ze złoża wody i doprowadzania do rozlewni musi zapewniać zachowanie jej naturalnych właściwości i wykluczać możliwość zanieczyszczenia.

4. Każde ujęcie naturalnej wody mineralnej i naturalnej wody źródlanej oznacza się własną nazwą.

5. Jeżeli z ujęcia, o którym mowa w ust. 4, korzysta więcej niż jeden przedsiębiorca, to wody w opakowaniach jednostkowych, przeznaczonych do obrotu, oznacza się taką samą nazwą handlową.

§ 6. 1. W toku produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych dopuszcza się:

1) usuwanie nietrwałych związków żelaza, manganu i arsenu przez napowietrzanie, dekantację wytrąconych osadów i filtrację oraz oddzielanie siarkowodoru, radonu i dwutlenku węgla przez odgazowanie wody, pod warunkiem że nie ulegną zmianie charakterystyczne właściwości danej wody,

2) nasycanie dwutlenkiem węgla pochodzenia naturalnego-geologicznego lub innym o czystości wymaganej dla środków spożywczych,

3) stosowanie promieniowania ultrafioletowego w celu zabezpieczenia pod względem mikrobiologicznym: powietrza stosowanego do napowietrzania wody, urządzeń i opakowań oraz wody rozlewanej do opakowań jednostkowych.

2. Woda zakwalifikowana jako naturalna mineralna z zawartością dwutlenku węgla pochodzenia naturalnego-geologicznego nie może być odgazowana.

§ 7. 1. Rozlewnię naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych lokalizuje się w odrębnym budynku lub jego wydzielonej części, możliwie jak najbliżej ujęcia.

2. Rozlewnię wyposaża się w instalację doprowadzającą wodę z ujęcia i odrębny ciąg technologiczny przeznaczony do rozlewania w opakowania jednostkowe naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych. Niedopuszczalne jest dostarczanie wody z ujęcia do rozlewni w jakichkolwiek pojemnikach lub cysternach.

3. Woda doprowadzana z ujęcia może być wykorzystywana również do innych celów niż określone w ust. 2, pod warunkiem rozdziału instalacji w hydroforni.

4. Produkcja naprzemienna naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych z napojami wymaga zgody powiatowego inspektora sanitarnego.

§ 8. 1. Opakowania jednostkowe dla naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych, z wyjątkiem opakowań szklanych, oraz ich zamknięcia muszą spełniać wymagania w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi, określone w odrębnych przepisach.

2. Wielkość opakowań jednostkowych naturalnych wód mineralnych, zarówno niegazowanych, jak i nasyconych dwutlenkiem węgla, a także opakowań naturalnych wód źródlanych i wód stołowych nasyconych dwutlenkiem węgla nie może przekraczać 2 l. Naturalne wody źródlane i wody stołowe niegazowane mogą być rozlewane do opakowań jednostkowych różnego typu i pojemności. Opakowania o pojemności większej niż 5 l zaopatruje się w urządzenie dozujące.

3. W przypadku bezpośrednich dostaw do stałych odbiorców naturalnych wód źródlanych w opakowaniach jednostkowych o pojemności powyżej 5 l, dopuszcza się stosowanie etykiet nakładanych na zamknięcie, nieusuwalnych do pierwszego otwarcia opakowania jednostkowego.

4. Czystość opakowania pod względem fizycznym, chemicznym i mikrobiologicznym zapewnia się przez mycie i dezynfekcję opakowań jednostkowych.

§ 9. Wody, o których mowa w § 2, przeznaczone do obrotu w opakowaniach jednostkowych, znakuje się w sposób określony w przepisach o znakowaniu środków spożywczych, a ponadto na opakowaniu podaje się:

1) rodzaj wody zgodnie z częścią IV załącznika nr 1 do rozporządzenia i jej klasyfikację zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia,

2) informację o zastosowaniu któregokolwiek z procesów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1,

3) zawartość charakterystycznych składników dla naturalnych wód mineralnych, a w przypadku wód stołowych - rodzaj oraz ilość dodanych składników mineralnych,

4) nazwę ujęcia wody i nazwę miejscowości, w której znajduje się ujęcie,

5) nazwę producenta i nazwę handlową wody,

6) w przypadku wód zawierających więcej niż 2 mg/l fluorków - adnotację: "woda nie nadaje się do spożycia przez dzieci poniżej 7 roku życia".

§ 10. Wody, o których mowa § 2, przeznaczone do obrotu w opakowaniach jednostkowych, przywożone z zagranicy muszą spełniać wymagania określone w § 8 ust. 1-3, § 9 oraz załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, a także posiadać ocenę i kwalifikację wody wydaną przez właściwy organ sanitarny państwa, w którym wyprodukowano daną wodę.

§ 11. Przedsiębiorcy produkujący naturalne wody mineralne, naturalne wody źródlane oraz wody stołowe w dniu wejścia w życie rozporządzenia dostosują warunki i wymagania sanitarne produkcji wód do warunków i wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych przy produkcji i w obrocie naturalnych wód mineralnych, mineralnych wód mieszanych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 544).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: G. Opala

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. (poz. 38)


Załącznik nr 1

WYMAGANIA ORGANOLEPTYCZNE, FIZYCZNE, CHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE, JAKIE MUSZą SPEŁNIAĆ NATURALNE WODY MINERALNE, NATURALNE WODY źRÓDLANE I WODY STOŁOWE W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH

I. Wymagania organoleptyczne, fizyczne i chemiczne

Lp.

Wskaźnik jakości

Jednostka

Najwyższa dopuszczalna wartość

1

Barwa (Pt)

mg/l

15

2

Mętność

mg/l

3

3

Zapach

 

niewyczuwalny obcy

4

Smak

 

niewyczuwalny obcy

5

Odczyn (pH)

 

4,5-8,5

6

Utlenialność (KMnO4)

mg/l O2

3

7

Radionuklidy*

 

 

 

Całkowita promieniotwórczość alfa 

Bq/l

0,1

 

Całkowita promieniotwórczość beta 

Bq/l

1,0

* W przypadku przekroczenia podanych wartości wymagane jest ustalenie rodzaju radionuklidu oraz określenie wielkości obciążającej dawki rocznej promieniowania w stosunku do dawki dopuszczalnej - 0,1 mSv/rok.

II. Substancje niepożądane w nadmiernych stężeniach i toksyczne

Lp.

Wskaźnik jakości

Jednostka

Najwyższa dopuszczalna wartość

1

2

3

4

1

Amon

mg/l

2,0

2

Antymon

mg/l

0,005

3

Azotany (III)

mg/l

0,02

4

Azotany (V)

mg/l

10,00b)/20,00a)

5

Arsen

mg/l

0,01

6

Bar

mg/l

1,00

7

Bor

mg/l

5,00

8

Chlorki

mg/l

300,0a)

9

Cyjanki

mg/l

0,01

10

Cynk

mg/l

1,00

11

Chrom (og.)

mg/l

0,01

12

Fluorki

mg/l

1,5a)/2,5b)

13

Glin

mg/l

0,10

14

Kadm

mg/l

0,003

15

Mangan

mg/l

0,5a)/2,00b)

16

Miedź

mg/l

1,00

17

Nikiel

mg/l

0,02

18

Ołów

mg/l

0,01

19

Rtęć

mg/l

0,001

20

Selen

mg/l

0,01

21

Siarczki (II)

mg/l

0,05

22

Siarczany (VI)

mg/l

250,0a)

23

Sód

mg/l

200,0a)

24

Żelazo (II)

mg/l

0,5c)

25

Fenole

mg/l

0,002

26

Detergenty anionowe reagujące z błękitem metylenowym

mg/l

0,01

27

DDT i jego metabolity

mg/l

0,0002

28

Benzo(a)piren

ng/l

10

29

Suma WWA*

ng/l

100

a) dla naturalnych wód źródlanych

b) dla naturalnych wód mineralnych i wód stołowych

c) dla wód odżelazianych

* wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: benzo(a)piren, benzo(k)fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(g, h, i)perylen, indeno(1, 2, 3)-c, d piren

 

III. Wymagania mikrobiologiczne

Najwyższa dopuszczalna liczba bakterii

Lp.

Wskaźnik jakości

Woda w opakowaniu jednostkowym 

do 12 h od napełnienia

po 12 h od napełnienia

1

Bakterie grupy coli w 250 ml wody

0

0

2

Bakterie coli typu kałowego w 250 ml wody

0

0

3

Bakterie Pseudomonas aeruginosa w 250 ml wody

0

0

4

Paciorkowce kałowe w 250 ml wody

0

0

5

Clostridia redukujące siarczyny w 50 ml wody

0

0

6

Ogólna liczba bakterii wyhodowanych w 1 ml wody na agarze odżywczym:

 

nie oznacza się

 

- w temp. 37°C po 24 godz.

20

 

 

- w temp. 20°C po 72 godz.

100

 

 

IV. Kryteria chemiczne kwalifikacji wody jako naturalnej wody mineralnej

A.

Lp.

Rodzaj składnika mineralnego

Minimalne stężenie mg/l

Rodzaj wody

1

2

3

4

1

Suma rozpuszczonych składników mineralnych

1000

naturalna woda mineralna

2

Dwutlenek węgla naturalnego pochodzenia

250

naturalna woda mineralna z naturalną zawartością CO2

3

Magnez

50

naturalna woda mineralna zawierająca magnez

4

Wapń

150

naturalna woda mineralna zawierająca wapń

5

Wodorowęglany

600

naturalna woda mineralna zawierająca wodorowęglany (alkaliczna)

6

Siarczany (VI)

250

naturalna woda mineralna zawierająca siarczany

7

Fluorki

1,5

naturalna woda mineralna zawierająca fluorki

8

Jodki

0,5

naturalna woda mineralna zawierająca jodki

9

Żelazo (II)

5,0

naturalna woda mineralna zawierająca żelazo przyswajalne

10

Chlorek sodu

1000

naturalna woda mineralna zawierająca chlorek sodu

B.

Lp.

Rodzaj składnika mineralnego

Maksymalne stężenie mg/l

Rodzaj wody

11

Sód

20

naturalna woda mineralna niskosodowa*

* - Do tej grupy zalicza się wyłącznie wody o mineralizacji ogólnej powyżej 500 mg/l.

Załącznik nr 2

 

KLASYFIKACJA NATURALNYCH WÓD MINERALNYCH, NATURALNYCH WÓD źRÓDLANYCH ORAZ WÓD STOŁOWYCH W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH

I. Według ogólnej zawartości rozpuszczonych składników mineralnych:

1. Woda niskozmineralizowana - naturalna woda mineralna, naturalna woda źródlana - woda zawierająca w 1 l poniżej 500 mg rozpuszczonych składników mineralnych.

2. Woda średniozmineralizowana - naturalna woda mineralna, naturalna woda źródlana i stołowa - woda zawierająca w 1 l od 500 do 1500 mg rozpuszczonych składników mineralnych.

3. Woda wysokozmineralizowana - naturalna woda mineralna i stołowa - woda zawierająca w 1 l powyżej 1500 mg rozpuszczonych składników mineralnych.

II. Według pochodzenia dwutlenku węgla w wodzie:

1. Wody z naturalną zawartością dwutlenku węgla.

2. Wody nasycone dwutlenkiem węgla naturalnego pochodzenia.

3. Wody nasycone dwutlenkiem węgla o jakości wymaganej dla środków spożywczych.

4. Wody odgazowane i wtórnie nasycone dwutlenkiem węgla naturalnego pochodzenia lub o jakości wymaganej dla środków spożywczych.

III. Według stopnia nasycenia dwutlenkiem węgla:

1. Wody nie nasycone dwutlenkiem węgla - niegazowane.

2. Wody niskonasycone dwutlenkiem węgla - do stężenia 1500 mg/l CO2.

3. Wody średnionasycone dwutlenkiem węgla od 1500 do 4000 mg/l CO2.

4. Wody wysokonasycone dwutlenkiem węgla od 4000 do 6000 mg/l CO2.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
            Komisja Ochrony Środowiska

 

STANOWISKO
Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP
w sprawie jakości wody do picia

 

Komisja Ochrony Środowiska Senatu RP na posiedzeniu w dniu 13 maja 1997 roku zapoznała się z zagrożeniami dla zdrowia i środowiska człowieka wynikającymi z jakości wody do picia.
 

Z informacji Rządowej Komisji Ludnościowej wynika m.in., że:

- od wielu lat powiększa się (na niekorzyść naszego kraju) różnica pomiędzy długością życia w Polsce a długością życia w krajach europejskich,

- w ostatnich latach systematycznie wzrasta umieralność w następstwie chorób nowotworowych i proces ten nie zostanie zahamowany jeżeli nie poprawi się obecny stan diagnostyki, terapii i profilaktyki nowotworów.
 

 Członkowie Komisji uznają, że:

Mając powyższe na uwadze, senacka Komisja Ochrony Środowiska zwraca się do

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej o:

- rozszerzenie norm jakości wody do picia na substancje rakotwórcze, zwłaszcza wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,

- szybkie dostosowanie polskich norm jakości wody (surowej powierzchniowej i podziemnej, uzdatnionej i dostarczonej odbiorcy) do ich europejskich odpowiedników,

- opracowanie metodyki i sukcesywne stosowanie do dezynfekcji wody dwutlenku chloru oraz innych substancji zamiast chlorku gazowego,

- zobowiązanie instytucji zajmujących się kontrolą jakości wody do podawania do wiadomości publicznej co pół roku w mediach lokalnych i regionalnych danych dotyczących jakości wody do picia ocenianej według norm dyrektywy europejskiej
 

do Rady Ministrów o:
 

- zobowiązanie wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych działających w województwach o największym ryzyku zdrowotnym związanym ze złą jakością wody do picia, do składania Rządowi dorocznych sprawozdań z działalności na rzecz ograniczenia tego ryzyka,

- przyjęcie nowej strategii ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) przewidującej zakaz budowy nowych obiektów uciążliwych dla środowiska, m.in. składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, wylewisk odpadów płynnych i magazynów substancji ropopochodnych,

- wydzielenia obszarów najwyższej ochrony (ONO) dla stref aktywnego zasilania zbiorników wód o wysokiej jakości i obszarów wysokiej ochrony (OWO),

- uznanie za priorytet konieczności uporządkowania elementów gospodarki wodno-ściekowej zarówno na terenach miejskich i wiejskich, które ściśle wiążą się      z czystością wód podziemnych i powierzchniowych.
 
 

Przewodniczący Komisji
Senator Ryszard Ochwat

 

 Warszawa dnia 15 maja 1997


 

4 września 2000r. Minister Zdrowia wykonał część wyżej postulowanych zadań.
Zakłady wodociągowe przyznały, że sprzedają wodę niezdatną do picia
i poparcie dla kontynuowania tej działalności znalazły w poniższym oświadczeniu:
 

71. posiedzenie Senatu RP

14 grudnia 2000 r.

Oświadczenie

Moje oświadczenie dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy inspekcji sanitarnej.

Zaostrzenie parametrów, jakim powinna odpowiadać woda do picia, bez żadnego okresu dostosowawczego, jest działaniem zmierzającym do przeznaczenia przez przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji środków finansowych na kary zamiast na inwestycje.

Wspomniane rozporządzenie sprawia, że przedsiębiorstwa nie mogą realizować przyjętych wcześniej programów przygotowujących je do uzyskania parametrów zgodnych z wymaganiami UE.

Jednocześnie proszę o wyjaśnienie, co było przyczyną, że normy podane w rozporządzeniu są bardziej rygorystyczne niż dyrektywy UE i zalecenia WHO oraz że nie przewidziano okresu przejściowego.

Proponuję rozważenie możliwości ustalenia okresu przejściowego, pozwalającego przedsiębiorstwom wodociągów i kanalizacji na realizację często znacznie wcześniej przyjętych programów dostosowawczych. Wyznaczanie okresu przejściowego przyczyni się do zahamowania szybkiego wzrostu cen wody do picia, co jest bardzo ważnym problemem dla wielu gospodarstw domowych.

Z poważaniem

Genowefa Ferenc